ENGLESKO-HRVATSKI KEMIJSKI
RJEČNIK & GLOSAR

 

hr  elektronegativnost

en  electronegativity


Elektronegativnost je snaga kojom atom pojedinog elementa privlači elektrone. Primjerice, u klorovodiku atom klora je mnogo negativniji od atoma vodika i molekula je polarna, s negativnim nabojem na atomu klora. Elementi s velikom elektronegativnošću lako tvore negativne ione.

L. Pauling je, određivanjem energije kemijske veze, dao svoju skalu relativnih elektronegativnosti. Na toj skali fluor ima najveću elektronegativnost (4), a francij najmanju (0.7).

Što atom ima veću elektronegativnost, to jače privlači elektrone, a što je veća razlika u elektronegativnosti između elemenata, to je veći stupanj ionskog karaktera veze između njihovih atoma. Kad je razlika u relativnoj elektronegativnosti 1.9, udio je ionskog karaktera veze oko 50 %.

Promijeni jezik:
English language

 

Potražite u rječniku:

 

R J E Č N I K

 


Periodni sustav

Galerija slika

Kalkulator

Igra memorije

Literatura

Dodaj u glosar